PTASIA GRYPA W GM. MAŁDYTY – OBSZARY ZAGROŻONE W GM. MORĄG, MIŁOMŁYN I MAŁDYTY

Ostatnio informowaliśmy Was o wystąpieniu ptasie grypy na terenie gminy Ostróda i związanym z tymi obostrzeniami. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj: PTASIA GRYPA W GMINIE OSTRÓDA: OBSZAR ZAPOWIETRZONY I ZAGROŻONY – ZAKAZY I NAKAZY

Niestety to był pierwszy przypadek ogniska tej choroby w naszym powiecie, ale już nie jedyny. Kolejne ognisko wykryto na terenie Gminy Małdyty w Surzykach Małych. Jako, że obszary zagrożone znajdują się na terenie dwóch powiatów, wojewoda warmińsko-mazurski wydał rozporządzenie w tej sprawie, określający poszczególne strefy, a także zakazy i nakazy dla wszystkich hodowców drobiu, także tego przyzagrodowego.

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Surzyki Małe, gmina Małdyty, powiat ostródzki, działając na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby
stwierdzonego w miejscowości Surzyki Małe, obejmujący miejscowości w ich granicach
administracyjnych:
Ostróda Flesz

a) w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty: Dziśnity, Kanty, Smolno, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie;

b) w powiecie iławskim, w gminie Zalewo: Jaśkowo, Kątki, Nowe Jaśkowo;

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 kilometrów poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:

a) w powiecie ostródzkim:
– w gminie Małdyty: Drynki, Fiugajki, Ględy, Klonowy Dwór, Leszczynka, Leszczynka Mała, Linki,
Naświty, Pleśno, Plękity, Sople, Szymonowo, Szymonówko, Wiliamowo, Wiliamówko, Wodziany,
Zajezierze;

– w gminie Miłomłyn: Bynowo, Dębinka, Kamieńczyk, Karnity, Ligi, Liksajny, Majdany Małe,
Majdany Wielkie, Malinnik, Miłomłyn, Skarpa, Winiec, Wólka Majdańska, Zatoka Leśna, Ziemaki;

– w gminie Morąg: Bartężek, Słonecznik, Wenecja, Wola Kudypska;

b) w powiecie iławskim,

– w gminie Zalewo: Barty, Bądki, Boreczno, Duba, Girgajny, Huta Wielka, Janiki
Małe, Janiki Wielkie, Karpowo, Kupin, Mazanki, Międzychód, Mozgowo, Piekło, Pozorty, Rąbity,
Rudnia, Skitławki, Surbajny, Śliwa, Tarpno, Wielowieś, Zalewo, Zatyki.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym (3 km), o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
Ostróda Flesz

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych
dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało
pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym
nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym (3km), o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub
w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych
oraz parkingach trwałych tablic z napisem:
„UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY ”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
7) przeprowadzić poszukiwanie padłych wolno żyjących ptaków – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie
rozporządzenia;
8) zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.

§ 4. Na obszarze zagrożonym (10km), o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1616
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających
produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa
drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza
weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 5. Na obszarze zagrożonym (10km), o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:
„UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym,
a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka
dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *