POWIATOWY URZĄD PRACY OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „MAMA W PRACY”

Już 1 lutego rozpocznie się rekrutacja do projektu pilotażowego „Mama w pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w ramach naboru na projekty pilotażowe pt. „Stabilna praca – silna rodzina”.
Celem projektu jest wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy kobietom pozostającym w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie i powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

W projekcie przewiduje się udział 20 kobiet, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez okres 8 miesięcy przez pracodawców tworzących miejsca dla nich.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie dwutorowo:

– rekrutacja kobiet – w formie indywidualnych i grupowych spotkań, prowadzonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych, w oparciu o indywidualne plany działania i indywidualne podejście do interesanta i jego potrzeb oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie;

– rekrutacja pracodawców – prowadzona przez zewnętrznych pośredników pracy w oparciu o dobrowolność udziału w projekcie i podpisanie umowy o realizację wsparcia z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie.

W ramach rekrutacji, na zasadzie spełniania oczekiwań i potrzeb, odbywać się będzie kojarzenie pracodawców i pracobiorczyń. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały kobiety po urodzeniu dziecka, które dodatkowo pozostają w innej niekorzystnej sytuacji: są długotrwale bezrobotne, nie posiadają kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Podjęcie zatrudnienia w przypadku kobiet  poprzedzone będzie wydaniem skierowania do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie. Każdej z zatrudnionych kobiet przysługiwać będzie bon aktywizacyjny w wysokości maksymalnie 8 tysięcy złotych, płatny w transzach comiesięcznych, a także jednorazowy bonus za aktywność w wysokości 2 tysięcy złotych, płatny po przepracowaniu 3 miesięcy w okresie 4 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia subsydiowanego.

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić kobietę spełniającą warunki udziału w projekcie, musi wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z wnioskiem o organizację miejsca pracy w ramach projektu pilotażowego MAMA W PRACY, przy czym pracodawca sam może wskazać swoją kandydatkę do zatrudnienia, choć nie jest to obligatoryjne. Z tytułu udziału w projekcie każdy pracodawca otrzyma bon kosztowy w wysokości maksymalnej 20 tysięcy złotych, płatny w transzach comiesięcznych. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia konieczności szkolenia zatrudnionej kobiety w zakresie niezbędnych kwalifikacji lub kompetencji na stanowisku pracy, pracodawca może – za wiedzą i zgodą uczestniczki projektu – wystąpić do urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie bonu na szkolenie zatrudnionej, płatnego jednorazowo w wysokości maksymalnej 5 tysięcy złotych.

Realizacja projektu podlegać będzie monitoringowi,  sprawozdawczości i ewaluacji. Wypracowana metodyka udzielania wparcia jednocześnie pracodawcy i zatrudnionej ma szansę przeniesienia w przyszłości na inne grupy, mające problem z powrotem na rynek pracy.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Cel ogólny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez kobiety z powiatu ostródzkiego, powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także okresie bierności zawodowej, związanym z wychowywaniem dzieci.

Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.12.2023

Uczestnicy projektu: kobiety pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz okresie bierności zawodowej, związanym z wychowywaniem dzieci.

Proponowane wsparcie:

I. Poradnictwo zawodowe (IPD i rozmowa doradcza) i pośrednictwo pracy (pozyskiwanie pracodawców i kierowanie do pracodawców);

II. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

III. Wsparcie finansowe w postaci wypłaty:

– bonu kosztowego dla pracodawcy (2 500,00 zł x 8 m-cy za 1 osobę),
– bonu aktywizacyjnego dla kobiety (1 000,00 zł x 8 m-cy),
– bonu na szkolenie zatrudnionej dla pracodawcy (5 000,00 zł jednorazowo w okresie zatrudnienia),
– bonusu za aktywność dla kobiety (jednorazowo 2 000,00 zł po spełnieniu warunków opisanych niżej).

Główne założenia projektowe:

1. Wypłata bonów (kosztowego dla pracodawcy i aktywizacyjnego dla bezrobotnej) w transzach comiesięcznych przez okres 8 miesięcy, na mocy związania pracodawcy i Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie umową wzajemną. W przypadku niepełnego miesiąca aktywizacji (rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w ramach projektu) obowiązuje zasada proporcjonalności.

2. Tworzenie miejsc pracy u przedsiębiorców będących pracodawcami oraz u przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, którzy dzięki realizacji projektu staną się pracodawcami.

3. BON KOSZTOWY DLA PRACODAWCY wypłacany na jego konto z tytułu zatrudnienia bezrobotnej kobiety po urodzeniu dziecka (…) na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, po skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie. Bon wypłacany jest w transzach w trybie miesięcznym za okres, którego dotyczy zatrudnienie. W celu rozliczenia wsparcia wymagane jest przedstawienie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wypłatę wynagrodzenia. W przypadku poniesienia przez pracodawcę kosztów niższych niż wartość bonu, pracodawca zwraca niewykorzystaną kwotę. Kwestia wynagrodzenia regulowana jest odrębnie między pracodawcą a pracownikiem. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ani wymian osoby na utworzonym miejscu pracy. W przypadku zwolnienia pracownika na mocy art. 52 Kodeksu Pracy, dopuszcza się ponowne wnioskowanie o zatrudnienie innej osoby – na mocy odrębnie zawartej umowy, o ile pozostaną środki finansowe przeznaczone na ten cel, a okres możliwego wsparcia będzie zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Nie ma obowiązku utrzymania przez pracodawcę stworzonego stanowiska pracy po okresie wsparcia finansowego, ani zwrotu środków finansowych w przypadku przedwcześnie zakończonej realizacji zawartej umowy.

4. BON AKTYWIZACYJNY DLA KOBIETY po urodzeniu dziecka (…) wypłacany jest w transzach comiesięcznych na konto osoby zatrudnionej. Pierwsza transza bonu jest wypłacana zaraz po podjęciu zatrudnienia, a następne po przepracowaniu kolejnych miesięcy. Warunkiem wypłaty wsparcia jest przedstawienie przez zatrudnioną list obecności z miejsca pracy, poświadczonych przez pracodawcę. Wsparcie jest odpowiednio pomniejszane za okres nieobecności w pracy z powodu innego niż urlop wypoczynkowy lub urlop szkoleniowy lub nieobecności w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych niezbędnych pracodawcy. Bon aktywizacyjny przeznaczony jest na różnego rodzaju koszty, jakie ponosi kobieta powracająca na rynek pracy, przy czym Urząd nie weryfikuje na jakiej zasadzie koszty zostały poniesione, ani nie żąda dokumentów poświadczających ich poniesienie. Jedynym przypadkiem, w którym Urząd żąda zwrotu środków od bezrobotnej jest wycofanie się z zatrudnienia w pierwszym miesiącu po otrzymaniu pierwszej transzy bonu (zwrot proporcjonalny w odniesieniu do okresu nieutrzymania zatrudnienia).

5. BON DLA PRACODAWCY NA SZKOLENIE ZATRUDNIONEJ to opcja nieobligatoryjna: ta forma jednorazowego bonu przeznaczona jest dla tych pracodawców, którzy w trakcie zatrudnienia osoby – za jej wiedzą i zgodą – stwierdzą konieczność przeszkolenia jej w zakresie kwalifikacji lub kompetencji i wystąpią do urzędu pracy z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca może wskazać szkolenie oraz firmę szkoleniową, a Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zastrzega sobie możliwość oceny i negocjacji w zakresie wyboru pracodawcy, w kontekście oceny racjonalności kosztów szkolenia względem jego planowanych efektów. W przypadku poniesienia przez pracodawcę kosztów niższych niż wartość bonu, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty; wyższe koszty szkolenia oznaczają konieczność poniesienia kosztów przez pracodawcę. Po zakończeniu szkolenia urząd pracy wymaga przedstawienia stosownych certyfikatów jego ukończenia przez uczestniczkę oraz dowodów poniesienia kosztów (faktura i dowód zapłaty).

6. BONUS ZA AKTYWNOŚĆ DLA KOBIETY, która utrzymała zatrudnienie, to jednorazowe, nieobligatoryjne wsparcie w postaci premii dla osoby, która po okresie subsydiowanego zatrudnienia określonego w umowie z pracodawcą utrzyma to zatrudnienie lub zatrudnienie u innego pracodawcy, również w wymiarze 1 etatu, lub podejmie działalność gospodarczą na okres minimum 3 miesięcy zawierający się w okresie 4 miesięcy od zakończenia subsydiowanego zatrudnienia. Bonus wypłacany będzie na indywidualny wniosek, do którego załączane zostaną dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

7. W przypadku bonów oraz bonusu, zakłada się 8 miesięcy zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Za obopólną zgodą Uczestniczki i pracodawcy dopuszcza się:

– zatrudnienie na pół lub ¾ etatu i proporcjonalne zmniejszenie wypłacanego wsparcia finansowego;

–  możliwość wypłaty bonusu za aktywność dla kobiety, po spełnieniu warunków do jego otrzymania – w przypadku wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie w związku z podjęciem przez uczestniczkę projektu innego niesubsydiowanego zatrudnienia; warunek wypłaty to utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej 11 miesięcy liczonych w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektu pilotażowego.

8. Zakłada się brak możliwości kierowania kobiet spełniających wymagania projektowe do pracodawców, u których były uprzednio zatrudnione, o ile zwolnienie ich nastąpiło w okresie ostatnich 24 miesięcy (na dzień wystawiania skierowania do pracy).

9. Zakłada się możliwość korzystania przez uczestniczki projektu ze wsparcia doradców zawodowych oraz doradców klienta  podczas całego okresu realizacji projektu.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *