NOWA STAWKA CZYNSZU ZA MIESZKANIA KOMUNALNE W OSTRÓDZIE

Burmistrz Miasta Ostróda 21 lipca 2022 r. wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda.

Ustala się stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 21 listopada 2022 r.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *