NA TERENIE AUTODROMU RUSZĄ PRACE M.IN. POD NOWY CMENTARZ I TERENY REKREACYJNE

Na terenie byłego autodromu w Ostródzie mają ruszyć prace przygotowujące tereny inwestycyjne, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych.

Wykonane mają być roboty przygotowawcze związane  z zagospodarowaniem terenu po byłym autodromie w tym: rozbiórka trzech obiektów budowlanych, remont istniejącego przepustu drogowego oraz wycinka drzew z uporządkowaniem terenu i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Prace ma wykonać Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „CEZAR” Bogusława Zajkowska z Ostródy za kwotę 104 tysięcy 800 zł. Termin wykonania to 90 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót

 1. Obiekty do rozbiórki:

obiekt 1 – obiekt budowlany wykonany metodą tradycyjną – materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Szerokość: 14 m, długość 10 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 118 m.

obiekt 2 – obiekt budowlany wykonany metodą tradycyjną – materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Szerokość: 3 m, długość 6 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 140 m.

obiekt 3 – obiekt budowlany wykonany metodą tradycyjną – materiał cegła, żelbet, drewno. Obiekt parterowy, podpiwniczony. Szerokość: 10 m, długość 7 m, wysokość: 3 m. Odległość od granicy działki: 300 m.

Obiekty należy całkowicie rozebrać wraz z fundamentami. Materiał z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi odłączyć i rozebrać podłączone urządzenia, instalacje i sieci. Po wykonaniu rozbiórki Wykonawca musi zrekultywować teren, a obszar po rozebranym obiekcie uzupełnić gruntem do poziomu istniejącego terenu.

 1. Remont przepustu drogowego

Zakres robót:

 1. roboty ziemne – wykop

 2. zabezpieczenie skarp

 3. fundament z kruszywa łamanego z frakcją 0 do 31,5 mm

 4. podbudowa pod przepust z kruszywa naturalnego układana i zagęszczona warstwami co 30 cm frakcji 0 do 20 mm

 5. montaż przepustu z użyciem rur z tworzyw sztucznych PEHD karbowanych o średnicy wewnętrznej 800 mm i wytrzymałości SN8, długość 17 m

 6. zasypka z kruszywa naturalnego frakcji 0 do 21 mm zagęszczana warstwami maksymalnie 30 cm

 7. warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) minimum 12kN/m2

 8. podsypka cementowo piaskowa pod nawierzchnię z płyt drogowych z frakcji 0 do 2 mm stabilizowana cementem

 9. Warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) minimum 12kN/m2

10.) Nawierzchnia z płyt żelbetowych drogowych

11.) obłożenie wlotu i wylotu przepustu – dna, boki skarp i wzmocnienie nad

rurą przepustu – kamień brukowy lub polny ustabilizowany zaprawa

cementową

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę Zamawiającego co do układu warstw budulcowych nasypu.

 1. Wycinka drzew z usunięciem karp i gałęzi

Wycinkę drzew wskazanych przez Zamawiającego podzielono na dwa obszary:

 1. Obszar I: Wycinka 106 szt. drzew wskazanych przez Zamawiającego, rosnących w centralnej i południowo wschodniej części działki nr dz. 87/10 obr. 9 Górka, wzdłuż drogi wewnętrznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Lokalizacje drzew naniesiono na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 łącznie ze szczegółowym wykazem oraz z Decyzją z dnia 11.03.2022 r. ostródaflesz

1. drewno z wycinki przechodzi we własność Wykonawcy

2. należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych

 1. Obszar II: Wycinka drzew zawartych w opisie taksacyjnym stanowiącym Załącznik nr 3 oraz protokół z oględzin na gruncie stanowiącym Załącznik nr 4.

Zakres robót:

 1. drewno z wycinki przechodzi we własność Wykonawcy

 2. wycięcie drzew, następnie pocięcie oraz złożenie w stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 3. zmniejszenie wysokości karp do 0,5 ppt

 4. wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki

 5. uprzątnięcie terenu (usunięcie wiórów po zrębkowaniu i zagrabienie przyległego terenu wraz z wyrównaniem terenu, usunięcie poszytów oraz zalegających gałęzi na obszarze wycinki)

 6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zgłoszenia partii do wywozu celem oznakowania drewna z terenu lasu przed właściwym wywozem. Gotowość do wywozu należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 2-3 dni roboczych

 7. wycinkę drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem ornitologicznym zgodnie z wydaną decyzja z dnia 11.03.2022 r. Koszt nadzoru ornitologicznego leży po stronie Zamawiającego.

 8. w przypadku stwierdzenia w obrębie usuwanych drzew gniazd lub innych schronień ptaków, termin wycinki należy przeprowadzić w okresie od 16 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 9. zgodnie z Inwentaryzacją stanu lasu należy dokonać nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa

Wykonawca powinien pomniejszyć ofertę o koszty pozyskania drewna. ostródaflesz

Teren byłego autodromu jest to teren byłego poligonu wojskowego, który należy traktować ze szczególną ostrożnością ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *