Urząd Miejski w Ostródzie

ELŻBIETA SOCHA NOWYM SEKRETARZEM MIASTA OSTRÓDA

Zakończył się nabór  na Sekretarza Miasta Ostróda. Przypomnijmy, że od początku roku Urząd nie posiadał Sekretarza, po odejściu z końcem 2020 roku Arkadiusza Kubalewskiego, który swą funkcję pełnił pół roku. Od 1 czerwca funkcję tę pełni Elżbieta Socha.

Burmistrz Miasta Ostróda poinformował, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Socha zamieszkała w Gdyni

W uzasadnieniu dokonanego wyboru czytamy, że kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

Burmistrz Miasta Ostróda także na mocy odpowiednich przepisów upoważnił Elżbietę Sochę – Sekretarz Miasta Ostróda do:
1) wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w zakresie:
a) zaświadczeń z zakresu działania Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
b) potwierdzania własnoręczności podpisu,
c )uwierzytelniania odpisów dokumentów,
d) wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
e) wymiaru podatków i opłat lokalnych.
2) podpisywania pism z zakresu działania Urzędu Miasta Ostróda nie mających charakteru rozstrzygnięć, a w szczególności informacje, wyjaśnienia, czynności wykonywane w toku postępowania administracyjnego, delegacje służbowe, wnioski urlopowe pracowników, z wyłączeniem kierowanych do Rady Miasta, jej organów i radnych, innych ponadgminnych struktur samorządowych, organów władzy państwowej i administracji rządowej.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy okresu nieobecności Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza.
3) akceptacji pod względem merytorycznym rachunków i faktur.

Burmistrz udzielił także nowemu sekretarzowi miasta pełnomocnictwa do:
1) składania w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda oświadczeń woli w sprawach majątkowych Miasta dotyczących:
a) zawierania umów i zaciągania zobowiązań w ramach bieżącej obsługi technicznej i materiałowej Urzędu Miasta bez limitu kwotowego;
b) zawierania innych umów i zaciągania zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto,
c) we wszystkich sprawach majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w okresie nieobecności Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza.
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, mogą być przez Panią Elżbietę Socha składane jednoosobowo. Wymagają one kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *