UNIEWAŻNIONO ZAMÓWIENIE NA BUDOWĘ EKO PARKINGU PRZY UL. KOLEJOWEJ W OSTRÓDZIE!

Unieważniono zamówienie na projekt i budowę Eko Parkingu na Skarpie na ul. Kolejowej.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa Eko Parkingu na Skarpie (ul. Kolejowa) w Ostródzie, w tym:

  • 1) pobranie aktualnej mapy do celów projektowych,
  • 2) wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • 3) sporządzenie wstępnej koncepcji planu drogi dojazdowej i stanowisk postojowych z uwzględnieniem dwóch miejsc dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
  • 4) sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń, innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • 5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • 6) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  • 7) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • 8) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
  • 9) ekspertyza stanu technicznego muru oporowego i zaimplementowanie w rozwiązaniu projektowym oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z budową parkingu i prac towarzyszących, w szczególności: dojazd, chodnik, odwodnienie parkingu (ewentualnie drenaż), oświetlenie parkingu, nasadzenia krzewów kwitnących, wykonanie trawnika i łąki kwietnej, zgodnie z dokumentacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym

Zamawiający unieważnił postępowanie na projekt i budowę Eko Parkingu na Skarpie przy ul. Kolejowej. W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *