SKRZYŻOWANIA CZARNIECKIEGO Z JAGIEŁŁY ORAZ Z CHROBREGO I 21 STYCZNIA RONDAMI – JEST WYKONAWCA PROJEKTU

Urząd Miasta Ostróda wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowań w Ostródzie”. Przypomnijmy, że chodzi o skrzyżowania ul. Czarneckiego z ul Jagiełły oraz z ul. Chrobrego i 21 Stycznia. Skrzyżowania te miałyby stać się rondami.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: BĘDĄ RONDA ZAMIAST SKRZYŻ. UL. CZARNIECKIEGO Z JAGIEŁŁY ORAZ Z CHROBREGO I 21 STYCZNIA?

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Green Cities Infrastructure Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk. Planowany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 30.03.2022 r.

Przedmiotem zamówienia było:

  • 1) opracowanie dokumentacji projektowych, kompletnych i gotowych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na przebudowę skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo w Ostródzie.

Wykonawca w ramach umowy musi wykonać dwie odrębne dokumentacje:

a) Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Jagiełły w Ostródzie.

b) Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia w Ostródzie;

Stan istniejący. 

Wszystkie ulice w obrębie obu skrzyżowań posiadają nawierzchnię asfaltową oraz są w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazową, sieć ciepłowniczą, sieć teletechniczną, linie energetyczne oraz oświetlenie drogowe.
W obr
ębie ulic znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkalna.
Ulice obj
ęte opracowaniem należą do kategorii dróg powiatowych, którymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Założenia do projektowania (dla każdego z projektów)

a) zakres opracowania przedstawia rysunek nr 2
b) zaprojektowa
ć skrzyżowanie typu rondo
c) „długo
ść” projektowanego skrzyżowania wynosi około 550-600 m
d) drogi nale
ży zaprojektować w klasie obecnie obowiązującej,
e) nawierzchnia asfaltowa, obustronne chodniki z kostki betonowej, przewidzie
ć ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy
f) przebudowa
ć i zmodernizować oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową
g) przebudować sieci z uwagi na zaistniałe kolizje
h) dodatkowe do
świetlenie przejść dla pieszych
i) przewidzie
ć dojazdy do każdej posesji

j) zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
k) zaprojektowa
ć zieleń

l) Wykonawca winien dokona
ć rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
m) Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na które inwestycja będzie wywierała
wpływ w trakcie budowy i uwzgl
ędni w dokumentacji projektowej konieczność rozbiórki,
przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww. obiektów.

Projekt koncepcyjny musi zawierać:

– zagospodarowanie terenu,
– wst
ępny wykaz nieruchomości planowanych do przejęcia w trybie ZRID,
– proponowan
ą konstrukcję drogi
– ewentualne kolizje z istniej
ącym uzbrojeniem

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *