RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTRÓDZKIEGO – TERMINY!

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Ostródzkiego odbywać się będzie w dniach od 1 czerwca do 6 lipca 2021 r. Od 1 czerwca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla mieszkańców miasta Ostróda.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu ostródzkiego odbędzie się w nw. terminach i miejscach:

Powiatowa Komisja Lekarska w Ostródzie

Miejsce stawiennictwa: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9.

od 01.06.2021 r. do 06.07.2021 r.

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1 Miasto Ostróda 01-09.06.2021 r.
2 Gmina Ostróda 10-15.06.2021 r.
3 Gmina Małdyty 15-16.06.2021 r.
4 Miasto i Gmina Miłakowo 17-18.06.2021 r.
5 Gmina Grunwald 18-21.06.2021 r.
6 Gmina Dąbrówno 21-22.06.2021 r.
7 Gmina Łukta 23.06.2021 r.
8 Miasto i Gmina Miłomłyn 24.06.2021 r.
9 Miasto i Gmina Morąg 25.06-02.07.2021 r.
10 Powiat – Kobiety 05.07.2021 r.
Dzień dodatkowy 06.07.2021 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Jeżeli z ważnych przyczyn, osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym pracownika Urzędu Miejskiego w Ostródzie (pok. nr 102, tel. 89 642-94-29). Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji, podając przy tym przyczynę, która uniemożliwia stawiennictwo. Na tej podstawie zostanie wyznaczony kolejny termin do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto informujemy, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatów: iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego zostanie zaplanowana w terminie od 9 sierpnia 2021 o dnia 19 listopada 2021 r.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *