PTASIA GRYPA W GMINIE OSTRÓDA: OBSZAR ZAPOWIETRZONY I ZAGROŻONY – ZAKAZY I NAKAZY

Kilka dni temu informowaliśmy Was o wystąpieniu ptasiej grypy w Wirwajdach w Gminie Ostróda, gdzie musiano uśpić ponad 19,5 tys. indyczek. Pisaliśmy o tym tutaj: PTASIA GRYPA W WIRWAJDACH (GMINA OSTRÓDA)! UŚPIONO PONAD 19,5 TYS. INDYCZEK!

Jest rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego, określające m.in. obszar zapowietrzony i zagrożony oraz wymagania wobec hodowców drobiu, także tego przyzagrodowego.

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda, powiat ostródzki, działając na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Wirwajdy, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych,

w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda: Nastajki, Samborowo, Turznica, Tyrowo, Wirwajdy;

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 kilometrów poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:

a) w powiecie ostródzkim:

– w gminie Ostróda: Bałcyny, Brzydowo, Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Dziadyk, Gierłoż, Gruda, Kajkowo, Kraplewo, Lesiak Lipowski, Lesiak Ostródzki, Lichtajny, Lipowo, Morliny, Naprom, Nowy Folwark, Ornowo, Ostróda, Pobórze, Podlesie, Prusowo, Przylądek, Reszki, Rudno, Ryńskie, Smykowo, Smykówko, Szafranki, Wałdowo;

– w gminie Miłomłyn: Boguszewo, Gil Mały, Glimy, Liwa, Lubień, Piławki, Rogowo, Wielimowo, Zalewo; OSTRÓDA FLESZ

b) w powiecie iławskim:

– w gminie Iława: Franciszkowo, Kaletka, Niziny, Pikus, Prasneta, Stanowo, Wiewiórka;

– w gminie Lubawa: Gierłoż Polska, Kołodziejki, Pomierki.

Na obszarze zapowietrzonym (do 3 km) zakazuje się: OSTRÓDA FLESZ

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
OSTRÓDA FLESZ

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub,
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

Na obszarze zapowietrznym (do 3 km.) nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:
„UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
7) przeprowadzić poszukiwanie padłych wolno żyjących ptaków – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
8) zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.
OSTRÓDA FLESZ

Na obszarze zagrożonym (do 10 km)zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych,
oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających
produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa
drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:
„UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

 Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *