PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? SZCZEGÓŁY

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Prawo do posiłku ustala się na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 900,00 zł dochodu na osobę  w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

Pomoc przyznaje się na wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

Post Author: redakcja

1 thought on “PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? SZCZEGÓŁY

    Gość

    (9 listopada 2022 - 06:42)

    Kryterium dochodowe powinno być zmieniane, jeśli chodzi o świadczenia. Wynagrodzenie poszło w górę, inflacja a tu kryterium dochodowe stoi w miejscu od x lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *