POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ SIEDZIBY NA SIENKIEWICZA? BURMISTRZ WYPOWIEDZIAŁ UMOWĘ

29 czerwca Burmistrz Zbigniew Michalak w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda wypowiedział Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej umowę użyczenia budynku oraz garaży przy ul. Sienkiewicza 15, w którym mieści się m.in. noclegownia dla bezdomnych, dom pomocy środowiskowej, centrum integracji społecznej czy też wydawane są dary. Z pismem wypowiadającym umowę oraz z samą umową użyczenia, a także stanowiskiem Rady Miasta możecie zapoznać się poniżej.

Zgodnie z wcześniejszą umową użyczenia z dnia 1 lipca 2015 pomiędzy Gminą Miejską Ostróda reprezentowaną przez ówczesnego Burmistrza Czesław Najmowicza a PKPS, miasto użyczyło i dało w bezpłatne użytkowanie budynek o powierzchni 1972 m2 wraz z budynkiem garażowym, składającym się z 5 boksów. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2025 roku, ale jednocześnie może zostać ona rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Teraz Burmistrz Zbigniew Michalak wypowiedział umowę z datą 29 czerwca ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku. Jak argumentuje w piśmie wypowiadającym umowę, powodem jest adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ostródzie, gdzie zostanie przeniesionych część jednostek mających obecnie trudne warunki lokalowe, a także archiwum. Według informacji zawartych w piśmie polepszenie warunków lokalowych podniesie komfort pracy i przyczyni się do lepszego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ostródzie. (pełny tekst wypowiedzenia poniżej)

Na ostatniej sesji Rada Miejska zajęła stanowisko w tej sprawie. Padło wiele głosów krytycznych wobec tej decyzji, radnym ciężko było zrozumieć motywy i samą decyzję. Wcześniej Miasto chciało zakupić budynek po dawnym BGŻ przy Mickiewicza na potrzeby urzędu, jednak na to nie wyrazili zgody radni, którzy twierdzili, że mieli zbyt mało informacji na temat samego budynku i za mało czasu na podjęcie decyzji. Radni zaapelowali o wycofanie się z decyzji o wypowiedzeniu użyczenia.

Jak powiedział w odpowiedzi  Burmistrz Zbigniew Michalak:

Nikt nikogo nie wyrzuca. Jest to wypowiedzenie zgodnie z umową. Każde stowarzyszenie może przystąpić do zadań, które są związane z zadaniami, które wykonuje PKPS. Ale remonty, które są wykonywane, wykonuje miasto. To budżet miasta pokrywa koszty remontu tego budynku i jasne jest, że to miasto powinno zarządzać tym budynkiem, a później w umowie przekazać to dla organizacji czyli dla PKPS-u, który będzie prowadził swoją działalność jaką do tej pory prowadzi. Nikt nie zamyka tej działalności, nikt nie zostawia mieszkańców Ostródy bez opieki, jak to Państwo od razu stwierdzacie. Dalej to będzie funkcjonowało, tylko będzie to pod większą kontrolą urzędu, bo i tak te pieniądze wydajemy. (…) Myślę, że wyjaśniłem oficjalnie temat tej dzierżawy, jeśli macie Państwo inne zadanie, to niestety, ja uważam, że sprawdzimy jeszcze, jak będzie wyglądała sprawa remontu i kontroli tego stowarzyszenia.

Ze słowami nie zgodził się radny Marek Skaskiewicz, który stwierdził, że remonty to nie tylko ze środków miejskich, ale też ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji oraz środki marszałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Pozostali radni także nie zmienili swojego zdania, obawiając się o przyszłość funkcjonowania wielu zagadnień pomocy społecznej w Ostródzie, realizowanych obecnie przez PKPS.

Ostatecznie radni przyjęli 19 głosami za przy 2 wstrzymujących się następujące stanowisko:

S T A N O W I S K O RADY MIASTA OSTRÓDA z dnia 07.07.2020 r.
w sprawie: wycofania wymówienia umowy użyczenia nieruchomości z zabudowaniami Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

W związku z pisemną decyzją o wymówieniu umowy użyczenia nieruchomości z zabudowaniami, na prowadzenie statutowej działalności Polskiemu Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) Zarząd Rejonowy w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15 i przedstawieniu sprawy na obradach Komisji Pomocy Społecznej przez Sekretarza Zarządu, Rada Miasta Ostróda wzywa Burmistrza Miasta:

• do natychmiastowego wycofania decyzji i powrotu do istniejącej umowy użyczenia.
Jest nie zrozumiałe i z wielką szkodą dla mieszkańców naszego miasta korzystających z pomocy i usług tej organizacji pozarządowej realizującej następujące zadania w obszarze pomocy społecznej:
• Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
• Senior + Dzienny Dom Senior+ , Klub Senior+ ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
• Magazyn żywnościowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
• Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.
• Jadłodajnia w ramach pomocy żywnościowej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców naszego miasta i gminy Ostróda.
• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn.

Działania wypełniają lukę, które winny być objęte zakresem zadań jednostki samorządowej tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamknięcie działalności PKPS doprowadzi do katastrofalnej sytuacji osób najbardziej potrzebujących.
Wobec powyższego Rada Miasta Ostróda postanawia jak w sentencji.

Poniżej wypowiedzenie umowy użyczenia PKPS budynku przy ul. Sienkiewicza 15 oraz umowa użyczenia z 2015 roku.

 

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *