PO 35 000 ZŁ DLA SP NR2 IM. G. GIZEWIUSZA I SP NR6 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

Gmina Miejska Ostróda informuje, iż uzyskała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 70.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Udzielona dotacja przeznaczona zostanie na zakup w ostródzkiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza (35.000 zł) oraz Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (35.000 zł) specjalistycznego sprzętu, a także nowoczesnych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do prowadzenia wśród uczniów tych szkół – posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające ich prawidłowy proces nauki – diagnozy, terapii i kształcenia, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji.
Możliwość korzystania na zajęciach edukacyjnych przez uczniów i nauczycieli z nowoczesnych programów terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu, zapewni wysoką jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in.:
z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD), z zaburzeniami procesów uczenia się, dysleksją, autyzmem, a także wymagających terapii logopedycznej i psychologicznej.
Całkowita wartość Programu wynosi 87.500 zł, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda w wysokości 17.500 zł.
Szczegółowe informacje na temat Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/…/edu…/aktywna-tablica–edycja-2022-1
Źródło: Miasto Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *