dworzec Ostróda

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI POWSTANIE W CZĘŚCI DWORCA PKP W OSTRÓDZIE

W części dworca PKP w Ostródzie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Planowane zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00.

Burmistrz Miasta Ostróda wydał zezwolenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821.) w ramach działań statutowych Ośrodka.

Na działalność Placówki Burmistrz przekazał pomieszczenia usytuowane w części dworca PKP, przy ul. Słowackiego 13.

Finansowanie placówki w pełni będzie pokryte ze środków uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Planowany termin otwarcia placówki to pierwszy kwartał 2021 roku.

Pobyt dziecka w Placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny. Zajęcia skierowane będą dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat i odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00.

Celem funkcjonowania Placówki będzie wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowania jej podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych, a w szczególności:

  1. objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w celu wspierania rodziny w pokonywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
  2. pomocą w nauce, prowadzeniu zajęć profilaktycznych (profilaktyka zintegrowana), organizacją czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe, warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych;
  3. organizacji zajęć integracyjnych z innymi dziećmi, niebędącymi uczestnikami zajęć w Placówce;
  4. stwarzaniu warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb: poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, wyrażania własnego potencjału twórczego, wszechstronnego rozwoju osobowości;
  5. pracy z rodziną, a w szczególności w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (konsultacje psychologiczne dla rodziców),
  6. współpracy z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i innymi realizującymi zadania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
  7. współpracę z wolontariuszami (warsztaty rozwijające kreatywność itp.),
  8. prowadzenie innych zajęć, adekwatnie do zachodzących potrzeb.
  • Termin otwarcia placówki może ulec zmianie i będzie zależny przebiegu remontu oraz od otrzymania pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego inspektora sanitarnego.
  • Szczegóły funkcjonowania określi regulamin Placówki Wsparcia Dziennego.

Źródło: Miasto Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *