OSTRÓDZKIE UL. PIENIĘŻNEGO I JARACZA BĘDĄ REMONTOWANE. A TO NIE WSZYSTKO

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił zamówienie na roboty remontu dróg i ulic powiatowych. Wśród nich są ostródzkie ulice Pieniężnego i Jaracza.

Całe zamówienie podzielono na 5 części:

1. Remont ulicy Pieniężnego w Ostródzie

2. Remont ulicy Jaracza w Ostródzie

3. Remont drogi powiatowej Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno

4. Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg – Wola Kudypska

5. Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 09:00

Poniżej szczegóły

1. Remont ulicy Pieniężnego w Ostródzie

Długość odcinka 308mb, km 0+550-0+858.

1. Ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 6,0 mb w złym stanie technicznym. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu odcinka ulicy powiatowej znajdują się skrzyżowania z ulicami Kościuszki, Racławicką oraz Jana III Sobieskiego będące ulicami publicznymi.

2. Zakres prac zamówienia podstawowego:

– rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych pracach naprawczych w nawierzchni jezdni,

– rozbiórka krawężników betonowych,

– frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (nowej i z rozbiórki),

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– oznakowanie pionowe,

– oznakowanie poziome,

– regulacja pasa zieleni z obsianiem trawą.

Przewiduje się także opcję wykonania remontu skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II.

Zakres prac zamówienia opcjonalnego:

 1. – rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej,

 2. – rozbiórka krawężników betonowych,

 3. – frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy,

 4. – regulacja urządzeń podziemnych,

 5. – wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

 6. – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (z rozbiórki),

 7. – ułożenie nawierzchni bitumicznej,

 8. – oznakowanie pionowe,

  9) – oznakowanie poziome.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

2. Remont ulicy Jaracza w Ostródzie

Droga klasy L, długość odcinka – 345mb, km 0+040-0+385.

1. Ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 6,2 mb w złym stanie technicznym. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu odcinka ulicy powiatowej znajdują się zjazdy na działki gminne będące ulicami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych pracach naprawczych w nawierzchni jezdni,

– rozbiórka krawężników betonowych,

– frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem kory na plac składowy,

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wymiana krawężników na nowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem,

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (nowej i z rozbiórki),

– wykonanie remontu miejsc po brukowaniach,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– oznakowanie pionowe,

– oznakowanie poziome.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

3. Remont drogi powiatowej Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno

Droga klasy L, długość odcinka 880 mb, km 0+000-0+880.

1. Droga powiatowa Nr 1267N Wierzbica-Gutowo-Rybno o nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości nawierzchni 4,5 mb w złym stanie technicznym (występują deformacje nawierzchni, wykruszone krawędzie jezdni). Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowany jest ciąg pieszy w m. Wierzbica w większości jednak zlokalizowane jest pobocze gruntowe. Spływ wody jest powierzchniowy. W ciągu drogi powiatowej znajdują się zjazdy do posesji i na działki będące drogami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– roboty rozbiórkowe (nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej oraz krawężników),

– ścinanie poboczy,

– oczyszczenie rowu z namułu,

– regulacja urządzeń podziemnych,

– wykonanie poszerzenia łuków z kostki kamiennej na podbudowie betonowej,

– wykonanie wyspy dzielącej z kostki kamiennej,

– remont zatoki postojowej i zjazdów,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

Termin wykonania zadania: zakończenie: do 30.09.2020 r.

4. Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg – Wola Kudypska

Droga klasy L, długość odcinka 1,37 km, km 3+370-4+740.

1. Droga powiatowa Nr 1215N Morąg- Wola Kudypska o nawierzchni bitumicznej o śr. szerokości nawierzchni 4,5 mb w złym stanie technicznym (występują liczne ubytki). Wzdłuż drogi powiatowej brak ciągów pieszych, rolę ciągów dla pieszych spełnia pobocze gruntowe lub droga. Spływ wody jest powierzchniowy. W ciągu drogi powiatowej znajdują się skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do posesji i na działki będące drogami wewnętrznymi.

2. Zakres prac:

– ścinanie poboczy,

– remont przepustu betonowego,

– wykonanie poszerzenia łuków z kostki kamiennej na podbudowie betonowej,

– ułożenie ścieków betonowych na podbudowie betonowej,

– ułożenie ścieków skarpowych,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

Termin wykonania zadania: zakończenie: do 30.09.2020 r.

5. Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo

Zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Morąg w ciągu drogi powiatowej Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wielkie – dr. Nr 1180 N na odc. Bogaczewo – Gulbity w km 22+500-22+650. Klasa techniczna drogi L.

 1. Zakres prac:
 • remont nawierzchni poprzez wbudowanie masy bitumicznej,

 • remont istniejącego chodnika (likwidacja miejscowych zaniżeń oraz lokalna regulacja chodnika do poziomu nawierzchni),

 • remont istniejących zjazdów,

 • wykonanie pobocza z destruktu.

Termin wykonania zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy.

Post Author: redakcja

1 thought on “OSTRÓDZKIE UL. PIENIĘŻNEGO I JARACZA BĘDĄ REMONTOWANE. A TO NIE WSZYSTKO

  Tomasz

  (22 lutego 2021 - 23:37)

  Gorszy stan nawierzchni jest na 1Dywizji, gdzie powstaje nowe osiedle, ale chyba władz miasta ten elektorat nie interesuje…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *