OGŁOSZONO NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA MIASTA OSTRÓDA

Ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Od lipca 2020 roku  funkcję tę pełnił Arkadiusz Kubalewski, który zastąpił na tym stanowisku Dorotę Szczurowską. W ostatnim czasie przebywał on na zwolnieniu lekarskim.Arkadiusz Kubalewski od końca września , po 2 miesiącach pracy w ostródzkim Urzędzie Miasta, udał się na zwolnienie lekarskie, na którym przebywał do końca roku. Ostatniego grudnia wygasła mu umowa o pracę. Od tego czasu Ostróda pozostawała bez sekretarza, teraz ogłoszono konkurs na to stanowisko.

Poniżej podstawowe dane dotyczące naboru:

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:

 • 1) obywatelstwo polskie,
 • 2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym
  stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy, oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • 3) wykształcenie wyższe, preferowane prawo lub administracja,
 • 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 6) nieposzlakowana opinia,
 • 7) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku.

II. Określenie wymagań dodatkowych, związanych ze stanowiskiem:

 • 1) bardzo dobra znajomość:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713
  ze zm.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
  z 2019 r. poz.1282 )
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.
  z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r.
  poz. 67),
 • 2)doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
 • 3) znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • 4) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
 • 5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • 6) zaangażowanie, kreatywność i punktualność, dyspozycyjność,
 • 7) prawo jazdy kat. B,
 • 8) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • 1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
 • 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • 3) koordynowanie zadań dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • 4) koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
 • 5) opracowywanie projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania i innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji Urzędu,
 • 6) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw będących w kompetencjach Sekretarza,
 • 7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowym stosowaniem zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów proceduralnych oraz współdziałanie w tym zakresie z radcą prawnym,
 • 8) koordynowanie działań wynikających z kontroli zarządczej,
 • 9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 • 10) organizowanie zasad właściwego przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 • 11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • 12) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 • 13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestru w tym zakresie,
 • 14) wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza,
 • 15) nadzór nad działalnością miejskich osób prawnych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 • 1) pełen wymiar czasu pracy,
 • 2) praca z wykorzystaniem monitora komputerowego,
 • 3) praca administracyjno- biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego,
 • 4) realizacja powierzonych obowiązków będzie wiązała się również z załatwianiem spraw poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
  5) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków.

(…)

VI. Wymagane dokumenty:

 • 1 ) podanie(list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • 2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • 3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • 4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata,
 • 5) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,\
 • 6) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • 7) oświadczenie o obywatelstwie polskim,
 • 8) podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • 9) podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • 10) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku załączonym do ogłoszenia,
 • 11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną.

Dokumenty należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na wolne kierownicze stanowisko Sekretarz Miasta w Urzędzie
Miejskim w Ostródzie ”, na adres URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE, ul . ADAMA MICKIEWICZA 24,14 – 100 OSTRÓDA lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta (parter, pokój 119). do 30 marca 2021 roku.

Post Author: redakcja

1 thought on “OGŁOSZONO NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA MIASTA OSTRÓDA

  FRUSTRAT

  (14 kwietnia 2021 - 23:46)

  O co tu chodzi, gierki ,podchody ,manipulacje ,korupcje ,oskarżenia urzędników ,Burmistrz nie rządzi.Zca przed sądem.Brak sekretarza,czyli….nikt nie rządzi ,tylko przez telefon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *