OGŁOSZONO NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA MIASTA OSTRÓDA

Ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Od lipca 2020 roku  funkcję tę pełnił Arkadiusz Kubalewski, który zastąpił na tym stanowisku Dorotę Szczurowską. W ostatnim czasie przebywał on na zwolnieniu lekarskim.Arkadiusz Kubalewski od końca września , po 2 miesiącach pracy w ostródzkim Urzędzie Miasta, udał się na zwolnienie lekarskie, na którym przebywał do końca roku. Ostatniego grudnia wygasła mu umowa o pracę. Od tego czasu Ostróda pozostawała bez sekretarza, teraz ogłoszono konkurs na to stanowisko.

Poniżej podstawowe dane dotyczące naboru:

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:

 • 1) obywatelstwo polskie,
 • 2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym
  stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy, oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • 3) wykształcenie wyższe, preferowane prawo lub administracja,
 • 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • 6) nieposzlakowana opinia,
 • 7) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku.

II. Określenie wymagań dodatkowych, związanych ze stanowiskiem:

 • 1) bardzo dobra znajomość:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713
  ze zm.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
  z 2019 r. poz.1282 )
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.
  z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r.
  poz. 67),
 • 2)doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
 • 3) znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • 4) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
 • 5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • 6) zaangażowanie, kreatywność i punktualność, dyspozycyjność,
 • 7) prawo jazdy kat. B,
 • 8) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • 1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
 • 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • 3) koordynowanie zadań dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • 4) koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
 • 5) opracowywanie projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania i innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji Urzędu,
 • 6) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw będących w kompetencjach Sekretarza,
 • 7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowym stosowaniem zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów proceduralnych oraz współdziałanie w tym zakresie z radcą prawnym,
 • 8) koordynowanie działań wynikających z kontroli zarządczej,
 • 9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 • 10) organizowanie zasad właściwego przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 • 11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • 12) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 • 13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestru w tym zakresie,
 • 14) wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza,
 • 15) nadzór nad działalnością miejskich osób prawnych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 • 1) pełen wymiar czasu pracy,
 • 2) praca z wykorzystaniem monitora komputerowego,
 • 3) praca administracyjno- biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego,
 • 4) realizacja powierzonych obowiązków będzie wiązała się również z załatwianiem spraw poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
  5) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków.

(…)

VI. Wymagane dokumenty:

 • 1 ) podanie(list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • 2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • 3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • 4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata,
 • 5) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,\
 • 6) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • 7) oświadczenie o obywatelstwie polskim,
 • 8) podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • 9) podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • 10) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku załączonym do ogłoszenia,
 • 11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną.

Dokumenty należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na wolne kierownicze stanowisko Sekretarz Miasta w Urzędzie
Miejskim w Ostródzie ”, na adres URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE, ul . ADAMA MICKIEWICZA 24,14 – 100 OSTRÓDA lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta (parter, pokój 119). do 30 marca 2021 roku.

Post Author: redakcja

1 thought on “OGŁOSZONO NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA MIASTA OSTRÓDA

  FRUSTRAT

  (14 kwietnia 2021 - 23:46)

  O co tu chodzi, gierki ,podchody ,manipulacje ,korupcje ,oskarżenia urzędników ,Burmistrz nie rządzi.Zca przed sądem.Brak sekretarza,czyli….nikt nie rządzi ,tylko przez telefon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *