OGŁOSZONO KOLEJNY PRZETARG NA BUDOWĘ KŁADKI W DURĄGU

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę kładki dla pieszych w Durągu (Gmina Ostróda). Zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Ostróda w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad.

Mieszkańcy Durąga już od 2017 roku czynnie starają się o budowę kładki, która znajdowała by się przy moście po to, aby piesi mogli nim bezpiecznie chodzić. Wąska droga, brak chodnika i pobocza sprawia, że m. in. dzieci idące do szkoły czy parafianie do kościoła są narażeni na spore niebezpieczeństwo ze strony jadących pojazdów. Droga w tym miejscu jest na tyle wąska, że jadące z naprzeciwka pojazdy czasem muszą się zatrzymać, aby przepuścić idących drogą pieszych czy inne samochody, autobusy, traktory itp.

Przetarg był już ogłaszany i wykonawca został wybrany, jednak ze względu na wypadek losowy nie doszło do realizacji budowy.Teraz ponownie ogłoszono przetarg.

Zakres robót obejmuje m. in.: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm; budowle betonowe i żelbetowe; zbrojenie konstrukcji betonowych; przygotowanie elementów stalowych do cynkowania i malowania; malowanie powłokami antykorozyjnymi elementów stalowych; pokrycie pomostu jezdnego powłokami zabezpieczającymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót zamawiający przeprowadzi prace związane z wycinką drzewa. Wykonawca w zakresie robót przygotowawczych zobowiązany będzie do usunięcia i utylizacji karpy.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt. Wadium do udziału w przetargu to 4017 zł. Pod uwagę będą brane: cena – 60%, gwarancja i rękojmia – 40% Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 20 listopad 2020 godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Dróg powiatowych przy ul. Grunwaldzkiej. Otwarcie ofert odbędzie się 15 minut później Przewidywane zakończenie prac budowlanych to 1 czerwiec 2021 roku, w tym: a) Wykonanie roboty budowlanej do 18.05.2021 r. b) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do 01.06.2021 r.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *