OD 1 LIPCA POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSTRÓDZIE PRZENIESIE SIĘ DO CUP

Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski poinformował o zamiarze przeniesienia z dniem 1 lipca 2021 r. siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ulicy Drwęckiej 2 w Ostródzie do budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9.

W powyższej sprawie Rada Powiatu w Ostródzie w dniu 27 listopada 2020 r. podjęła uchwałę  w sprawie w sprawie zamiaru zmiany siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Ostródzie

UZASADNIENIE:

Nowa lokalizacja Powiatowej Biblioteki Publicznej  pozwoli na ożywienie jej kulturalnej działalności. Umiejscowienie tej instytucji kultury w Centrum Użyteczności Publicznej, gdzie mają swoje siedziby organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Współczesna biblioteka to przede wszystkim przestrzeń społeczna, miejsce wspierające dostęp do wiedzy, informacji i kultury.

Nowoczesna biblioteka, zorganizowana w sposób, który zapewnia zaspokajanie zmieniających się potrzeb użytkowników przeczy poglądowi, że w erze cyfrowej biblioteki są przeżytkiem.

Biblioteka powiatowa, odpowiadając na rosnące potrzeby użytkowników oferuje zbiory na nośnikach elektronicznych. Nową usługą będzie dostęp do 62 000 ebooków w serwisie Legimi. Dostęp do tak dużego zasobu pozwoli na zaspokojenie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników biblioteki.

Do najważniejszych działań biblioteki powiatowej należy udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz   sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach. Zorganizowanie współpracy pomiędzy bibliotekami i udzielanie szeroko rozumianej pomocy przez bibliotekę powiatową ma wpływ na jakość świadczonych usług i kreowanie lokalnego życia kulturalnego.

W celu szerokiego promowania czytelnictwa przy bibliotece powstanie Dyskusyjny Klub Książki, organizowane będą cykliczne spotkania literackie, autorskie i spotkania z teatrem.

Biblioteka podejmie szeroką współpracę z instytucjami, organizacjami oraz indywidualnymi twórcami w celu poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej. Organizowane będą odczyty, spotkania z muzyką, filmem, festiwal promujący twórczość lokalnych artystów, wystawy.
Aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej biblioteki pełnią ważną rolę kulturotwórczą.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *