MEDAL AMICUS BONUS DLA WÓJTA GMINY OSTRÓDA BOGUSŁAWA FIJASA

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas otrzymał medal Amicus Bonus od Wojewody Warmińsko-Mazurski Artura Chojeckiego. Nagrody i wyróżnienia Amicus Bonus przyznawane są zasłużonym pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W tym roku ze względu na pandemię uroczystość odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych, z tego względu nie wszyscy mogli odebrać nagrody osobiście. Niemniej jednak grono laureatów jest jak zawsze spore, a nagrody zasłużone.

W roku 2020 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

– Pani Wiesława Szymczyk –  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku za wieloletnią działalność zawodową w obszarze pomocy społecznej, budowanie w powiecie oleckim systemu wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz  działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

W kategorii zespołowej:

– Stowarzyszenie ,,Arka” – za wieloletnią działalność w dziedzinie profilaktyki oraz wspierania  dzieci, młodzieży i rodzin, twórcze reagowanie na pojawiające   się potrzeby społeczne oraz szerzenie idei pomocy drugiemu człowiekowi.

Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

– Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda – za podejmowane działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodziczno – za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także zaangażowanie w działania na rzecz rodzin zagrożonych oraz dotkniętych problemem przemocy- Grażyna Kemska  – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie za osiągnięcia w dziedzinie wspierania rodziny i pomocy społecznej oraz działalność zmierzającą do usamodzielniania rodzin borykających się z różnymi problemami życiowymi

– Anna Norejko  – Dyrektor Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku  za zaangażowanie w trudną pracę, wieloletnie działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową

– Siostra Teresa Więcek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  Intelektualnie w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową  oraz podejmowane działania na rzecz  mieszkańców a także zaangażowanie w służbę na rzecz  drugiego człowieka i wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu  godnego życia

– Siostra Elżbieta Dąbrowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi  i  Kobiet w Ciąży w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na  rzecz drugiego człowieka oraz osobiste zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie sponsorów  i dodatkowych środków finansowych  na poprawę funkcjonowania placówki

– Elżbieta Wolańska – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Barczewie za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz  drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej godnego życia

– Stanisław Litman –  emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej za wieloletnie zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę o mieszkańców Domu i pracę ukierunkowaną na usprawnianie i aktywizację społeczną podopiecznych

– Ryszard Pruszyński – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Węgorzewie za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym

– Elżbieta Rogowska – emerytowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za podejmowane działania na rzecz osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia, w tym poświęcenie szczególnej uwagi osobom dotkniętym przemocą

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się działaniami na rzecz przeciwdziałania  marginalizacji, izolacji,  społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności.

Na system pomocy społecznej składa się wiele jednostek pomocy społecznej funkcjonujących w naszym województwie, w tym min. 116 ośrodków pomocy społecznej, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 51 domów pomocy społecznej, 70 środowiskowych domów samopomocy. Ponadto wsparcia i pomocy osobom potrzebującym udziela wiele innych instytucji: dzienne domy pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, placówki specjalistycznego poradnictwa. W tych wszystkich jednostkach zatrudnionych jest ponad 7 tysięcy osób, które pracują na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy.  Wśród tych osób ponad 900 stanowią pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *