GMINA OSTRÓDA: BUDOWY I REMONTY – SALA GIMNASTYCZNA W IDZBARKU, DROGI W TYROWIE I SAMBOROWIE

W ostatnim czasie wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację kilku inwestycji, takich jak budowa sali gimnastycznej w Idzbarku czy drogi w Tyrowie i  Samborowie. Oddano tez do użytku drogę w Szyldaku.

  • „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wykonawcą zadania będzie firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego. Projekt zakłada budowę budynku sportowego, jednokondygnacyjnego o wymiarach 30x40m. Nowo wybudowany obiekt nawiązywał będzie do  krajobrazu miejscowości Idzbark, a jego kształt i elewacje do istniejącego budynku szkoły wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  • „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna – etap II”. Wykonawcą w/w zadania zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 612 604,58 zł z terminem realizacji do końca września 2020 roku.Zakres rzeczowy zadania: – sieć wodociągowa, – kanalizacja sanitarna. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach programu PROW w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej.
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej”.  Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 960mb jezdni  z przeznaczeniem pod ruch KR-3 wraz z chodnikiem. Projektuje się również przebudowę zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i przebudowana sieć wodociągowa. Wartość inwestycji wyniesie około 2 470 000,00 zł z czego 1 191 716,74 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja m. Górka.
  • wykonanie inwestycji drogowej w Samborowie, która  dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniesie około 885 500,00 zł z czego 426 936,05 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” z siedzibą w Kwidzynie. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 540 mb jezdni wraz z chodnikiem. W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się próg zwalniający i wyniesione przejście dla pieszych.

Do użytku oddano także ul. Szkolna w Szyldaku.

  • „Remont drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Inwestycja została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jej łączny koszt wyniósł 1 078 610,49 zł, w tym kwota dofinansowania to 621 340, 22 zł. Zakres inwestycji objął remont nawierzchni bitumicznej o długości ok. 730 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2, remont chodnika oraz zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstały wyniesione przejścia dla pieszych oraz barierki ochronne. Wyremontowana droga przyczyni się z pewnością do poprawy komfortu życia mieszkańców. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie.Jest to kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Szyldak w roku 2020. W kwietniu wyremontowano ul. Pocztową.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *