ROZDZIELENIE CENTRUM KULTURY I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

Jeszcze tylko do 31 grudnia tego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie będzie tworzyła jedną instytucję razem z Centrum Kultury.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o podziale Centrum Kultury w Ostródzie na dwie instytucje. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie im. Tadeusza Stępowskiego będzie odrębną, samorządową instytucją kultury z własnym statutem i oddzielnym finansowaniem.

Jak pamiętamy od wielu lat o taki o wyjście Miejskiej Biblioteki Publicznej ze struktur Centrum Kultury w Ostródzie zabiegała m.in. Anna Głowińska, wieloletnia kierownik MBP im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie.

W uzasadieniu uchwały czytamy:

W dniu 20 maja 2021 r. Rada Miejska w Ostródzie podjęła Uchwałę Nr XLIV/236/2021 w sprawie zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Ostródzie, na dwie
odrębne samorządowe instytucje kultury, tj. Centrum Kultury w Ostródzie oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Ostródzie. Dokonanie podziału Centrum Kultury w Ostródzie – funkcjonującego
w dotychczasowej formie i strukturze od 2003 r. – związany jest z efektywniejszą realizacją zadań
własnych Gminy Miejskiej Ostróda i podwyższeniem jakości świadczonych usług przez obie instytucje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator poinformował z zachowaniem ustawowego
terminu o zamiarze dokonania podziału samorządowej instytucji kultury. Uzyskał ponadto opinię
w zakresie projektu niniejszej uchwały od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która w piśmie
z dnia 16.08.2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, wnosząc jednocześnie uwagi
w zakresie zmiany instytucji pełniącej nadzór merytoryczny nad Miejską Biblioteką Publiczną
im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie,
we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Ostródzie. Powyższe uregulowanie zostało
uwzględnione poprzez zmianę brzmienia § 1 ust. 3 Załącznika nr 2, projektu Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostródzie.

Zadania związane z szeroko rozumianym rozwojem kultury i jej promocji na terenie miasta
powierzone zostaną – w myśl projektowanej uchwały – Centrum Kultury w Ostródzie, którego
planowana siedziba znajdować się będzie w budynku ostródzkiego Amfiteatru przy ul. Adama
Mickiewicza 17A. Natomiast utworzona Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego
w Ostródzie, mieszcząca się obecnie przy ul. Adama Mickiewicza 22, realizować będzie – już
samodzielnie – zadania na rzecz lokalnej społecznością w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia
27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479).

Pracownicy Centrum Kultury w Ostródzie, w tym Miejskiej Biblioteki w Ostródzie, wstąpią z dniem
01.01.2022 r. w prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych stosunków pracy, odpowiednio
do nowo tworzonych instytucji kultury i wykonywać będą zadania przejmowane przez obie dzielone
instytucje, z zachowaniem uprawnień wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 231
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).

Szczegółowe zakresy działalności obu samorządowych instytucji kultury określają ich odrębne
Statuty, stanowiące odpowiednie załączniki do niniejszej uchwały.

Działalność Centrum Kultury w Ostródzie i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza
Stępowskiego w Ostródzie, będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy
Miejskiej Ostróda. Ponadto obie instytucje kultury mogą uzyskiwać środki finansowe i składniki
majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy
składników majątku, spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także innych źródeł.
Podział dotychczasowego Centrum Kultury w Ostródzie na dwie odrębne samorządowe instytucje
kultury, nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *