PWiK OSTRÓDA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK BASENU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Basenu.

Miejsce pracy: Ostróda

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: chemia, mechanika, automatyka, zarządzanie , marketing, prawo, administracja;

2) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

3) znajomość przepisów z obszarów Kodeksu Pracy, BHP.

II. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika basenu;

2) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

3) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

4) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

5) umiejętność pracy w zespole;

6) prawo jazdy kat.B.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji basenów;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

IV. Zakres podstawowy wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pełnienie funkcji kierownika basenu;

2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektu oraz planowanie rocznych kosztów jego funkcjonowania;

3) działania związane z promocją i marketingiem obiektu;

4) nadzór nad utrzymaniem basenu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;

5) zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;

6) terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu;

8) zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;

9) przygotowywanie informacji statystycznych i sprawozdań;

10) bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektu;

11) współorganizowanie imprez sportowych na terenie basenu;

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie posiadanych świadectw pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Oferty niekompletne ( nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie PWIK Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik basenu” w terminie do dnia 02.03.2021 r. Decyduje data wpływu oferty.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *