PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO ZOBOWIĄZANI DO OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Burmistrz Miasta Ostróda wydał zarządzenie mające na celu realizację  obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.

Jak czytamy w zarządzeniu:

… w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1
Mając na względzie realizację obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostróda do przestrzegania działań i zachowań służących zmniejszeniu
zużycia energii elektrycznej.

§ 2
1. Wprowadza się następujące działa i zachowania:

1) ograniczyć oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku,
2) obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych w tym klimatyzacji w celu ogrzewania pomieszczeń,
3) dokonać wymiany i montażu oświetlenia LED w zakresie uzasadnionym ekonomicznie i możliwościami technicznymi,
4) przy dokonywaniu zakupu urządzeń, instalacji, pojazdów uwzględnić charakterystykę niskiego zużycia energii oraz niskich kosztów eksploatacji,
5) przestrzegać usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników:

– automatyczne wyłączanie urządzeń po godzinach pracy oraz racjonalnie w przerwach w pracy np. komputery, drukarki, kserokopiarki, instalacja klimatyzacyjna, – nie pozostawianie urządzeń w stanie spoczynku / czuwania,
– ustawienie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii,
– wyłączanie przedłużaczy i ładowarek,
– bezwzględne przestrzeganie zamykania okien przy włączonej klimatyzacji,
– maksymalne wykorzystanie oświetlenia naturalnego bez zasłaniania okien,
– gotowania w czajnikach elektrycznych odpowiedniej ilości wody do potrzeb,
– maksymalne korzystanie z lampek biurkowych zamiast oświetlenia górnego,
– drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo,
– wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia,
– wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych wyłącznie w sytuacjach szczególnych, nadzwyczajnych – za uprzednią zgodą Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza,
– w zakresie czynności utrzymania czystości i porządku wykonywanych przez pracowników obsługi, realizowane obowiązki powinny być przy zachowaniu racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania energii elektrycznej.

2. Wszelkie działania i przedsięwzięcia zmierzające do uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej powinny uwzględniać obowiązuje przepisy i normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *