JEST ZAMÓWIENIE NA PROJEKT I BUDOWĘ EKO PARKINGU PRZY UL. KOLEJOWEJ W OSTRÓDZIE!

Ogłoszono zamówienie na projekt i budowę Eko Parkingu na Skarpie na ul. Kolejowej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Eko Parkingu na Skarpie (ul. Kolejowa) w Ostródzie, w tym:

 • 1) pobranie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • 2) wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 3) sporządzenie wstępnej koncepcji planu drogi dojazdowej i stanowisk postojowych z uwzględnieniem dwóch miejsc dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • 4) sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń, innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • 5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • 6) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • 7) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • 8) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
 • 9) ekspertyza stanu technicznego muru oporowego i zaimplementowanie w rozwiązaniu projektowym oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z budową parkingu i prac towarzyszących, w szczególności: dojazd, chodnik, odwodnienie parkingu (ewentualnie drenaż), oświetlenie parkingu, nasadzenia krzewów kwitnących, wykonanie trawnika i łąki kwietnej, zgodnie z dokumentacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym

Okres realizacji zamówienia – 180 dni od daty podpisania umowy (w tym 30 dni na opracowanie dokumentacji projektowej).

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2022 r. o godz. 9:00.

Podstawowe parametry i wymagania do zaprojektowania Eko Parkingu na Skarpie:

 • dojazd do parkingu – nośność konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR3,
 • dojazd do stanowisk postojowych – nośność konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2,
 •  miejsca postojowe 23 szt. zaleca się wykonać z geokraty (o sztywnych węzłach w elemencie konstrukcyjnym) na podłożu, które jest z grupy o nośność G1,
 • miejsca postojowe 2 szt. przeznaczone dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne zaleca się stosowanie nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego
 • ciąg pieszo-jezdny wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm,
 • chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm – dojście do miejsc postojowych, do kładki i zejścia do ulicy Czarnieckiego oraz ulicy Kolejowej,
 • odwodnienie parkingu na stanowiskach wykonanych z geokraty – grawitacyjne, na pozostałej części należy opracować zgodnie z warunkami gestora sieci,
 • oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
 • zaprojektowanie miejsca do zawracania w przypadku gdy wszystkie miejsca postojowe są zajęte,
 • wyznaczenie chodnika łączącego parking z chodnikiem prowadzącym na kładkę z zejściem na ulicę Czarnieckiego,
 • zapewnienie rozwiązania umożliwiającego opuszczenie parkingu przez osobę niepełnosprawną
 • rzędna posadowienia parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, chodnika powinna być 15 cm większa od bezpośrednio przyległego terenu, pozwoli to na sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
 • wzmocnienie muru oporowego (zgodnie z ekspertyzą), jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • na skarpie równolegle do chodnika przy ulicy Kolejowej zamontować barieroporęcz lub balustradę mostową jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym zjazdem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych
 • w oświetleniu parkingu zastosować minimum dwie lampy solarne,
 • zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy kwitnące, łąki kwiatowe i trawnik),
 •  montaż koszy na odpady z uwzględnieniem segregacji,
 • uwzględnić połączenie tej inwestycji z planowaną budową wiaty śmietnikowej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

W chwili obecnej dojazd do terenu planowanej inwestycji znajduje się w złym stanie technicznym. Dojazd wykonany jest z masy bitumicznej, brukowca, częściowo utwardzony jest destruktem i trylinką. Wjazd jest obecnie użytkowany przez mieszkańców budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej. Po prawej stronie wjazdu mieszkańcy wydzierżawili część terenu pod wiatę śmietnikową, którą utwardzili kostką betonową

Teren na którym projektuje się parking, jest niezagospodarowany i nieutwardzony
Między chodnikiem na ulicy Kolejowej, a projektowanym parkingiem na całej długości zlokalizowany
jest mur oporowy o nieznanym stanie technicznym.
Na skarpie znajduje się karpa po wyciętym drzewie obmurowana murkiem kamiennym

Teren parkingu wraz z terenem przyległym tworzą trzy „półki”, dla których zrobione zostały badania geologiczne. Działki uzbrojone są w sieć elektryczną oraz kanalizację sanitarną. Teren nie posiada odwodnienia.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Od ulicy Kolejowej do projektowanego parkingu należy wykonać utwardzony dojazd. Nawierzchnia miejsc postojowych ma być wykonana z geokraty z wyłączeniem miejsc dla niepełnosprawnych. Parking musi być skomunikowany z istniejącymi chodnikami tj. od ulicy Kolejowej i Czarnieckiego. Teren parkingu ma posiadać odwodnienie i oświetlenie.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W pierwszej kolejności Wykonawca musi sprawdzić stan techniczny murka oporowego przy ulicy Kolejowej i wykonać odwierty w celu doprecyzowania istniejących badań. Konstrukcję miejsc postojowych zaprojektować pod samochody do 3,5 t. Projektując drogę dojazdową do miejsc postojowych należy pamiętać o planowanej wiacie śmietnikowej (ruch pojazdów służb komunalnych). Zastosować krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z oporem.

Miejsca postojowe mają być wykonane z geokraty w celu stworzenia „zielonego parkingu”. W celu wyznaczenia miejsc parkingowych należy użyć znaczników miejsc postojowych parkingowych. Na stanowiskach przeznaczonych dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne (max. 2 szt.) zaleca się stosowanie nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego i odpowiednio je oznakować. Przy projektowaniu należy
przewidzieć odwodnienie całego terenu parkingu. Możliwość konieczności zaprojektowania i wykonania drenażu.

W oświetleniu parkingu zastosować lampy solarne – 2 sztuki (dopuszcza się zamianę na oświetlenie zasilane z sieci energetycznej za zgodą Zamawiającego).

Parking musi być skomunikowany z istniejącymi chodnikami i przystosowany dla osób niepełnosprawnych – żadnych barier architektonicznych i progów zwalniających.

W przypadku zaprojektowania miejsc postojowych, na których samochody stoją przy krawędzi skarpy przy chodniku na ul. Kolejowej, Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie pieszych przed niebezpieczeństwem zjechania samochodu z parkingu na chodnik, np. bariery.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby elementy nawierzchni układu drogowego miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, a elementy oświetlenia i odwodnienia nie mniejszą niż 40 lat. Wszystkie rozwiązania projektowe należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w formie
wstępnej koncepcji.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *