GMINA OSTRÓDA SPRZEDAŁA 8 DZIAŁEK I BLISKO 75 HA EKOBUDOWI MIĘDZY GÓRKĄ A KAJKOWEM

Gmina Ostróda rozstrzygnęła aż 3 przetargi na sprzedać gruntów położonych między miejscowościami Górka, Lipowo i Kajkowo. Wszystkie trzy zostały przeprowadzone 20 sierpnia i we wszystkich zwycięzcą okazał się Ekobud

Pierwszy przetarg dotyczył jednej działki, drugi aż sześciu, a kolejny znów jednej.

I PRZETARG:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczył na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 529.500,00 zł
W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 534.800,00 zł , a nabywca zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji.
Działka położona jest ok. 2 km od granicy miasta Ostróda. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Kajkowo i Górka. Kompleks położony u zbiegu dróg krajowych Nr 7 i Nr 16, w pobliżu jeziora Sement Mały.
Dojazd do działki odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z przedmiotową działką są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.

II PRZETARG

Drugi przetarg rozstrzygnięty został w tym samym dniu i dotyczył kompleksu 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha w obrębie Górka, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha
Cena wywoławcza wynosiła 5.022.500,00 zł brutto, a w wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 5.072.730,00 zł brutto. Nabywcą zostało ponownie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.
Kompleks działek położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo i Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda. Miejscowości Kajkowo i Górka graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda i znajduje się ok. 2 km od granicy miasta Ostróda.
Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi – drogami od zachodu i południa oraz drogą krajową Nr 16 od północy. Na wschodzie znajduje się jezioro Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.
Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku oraz zakrzaczenia. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona. Obszar został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku. Sieci uzbrojenia technicznego przebiegają głównie w ww. drogach. Część sieci przebiega przez działki.

III PRZETARG:

Kolejny przetarg dotyczył prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
Cena wywoławcza wynosiła 598.000,00 zł brutto, wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 603.980,00 zł brutto. Także ten przetarg wygrał Ekobud.
Działka ew. Nr 84/16, położona w obrębie Górka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda przeznaczona jest pod zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji. Działka położona w granicach Chronionego Obszaru Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy.

Działka ew. Nr 84/16 o powierzchni 52380 m2, położona jest około 2 km od granicy miasta Ostróda i około 250 m od jeziora Nakroń (Sement Mały). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Działka posiada kształt nieregularny, nieokreślony. Teren w obrębie działki płaski, w chwili obecnej niezagospodarowany.

Przedmiotowa działka od strony południowej graniczy bezpośrednio z drogami gminnymi utwardzonymi kostką z polbruku i asfaltem. Na terenie działki ew. Nr 84/16, obręb Górka, przy jej południowej granicy oraz w drodze gminnej sąsiadującej z działką od południa, przebiegają sieci uzbrojenia technicznego. Na działce znajdują się słupy elektroenergetyczne. Od strony wschodniej, zachodniej i północnej działka graniczy z gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zieleń nieurządzoną ZN, tereny leśne ZL oraz US zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *